Croeso i JCW

Mae JCW Energy Services yn darparu gwasanaeth adeiladu Mecanyddol a Thrydanol ac yn cynnig gwasanaeth integredig, cynlluniedig ataliol, yn ogystal a gwasanaethau cynhaliaeth ar draws yr holl portfolios. Mae eiddo JCW Energy Services yn deall pwysigrwydd o wneud y mwyaf o amser llawn eich sustem, a’n cyfoeth o brofiad mewn dylunio, gosod, gwasanaethu a chynnal a chadw sustemau aer dymheru ac awyru ar gyfer eiddo domestig.

‘Rydym yn darparu, rheolaeth prosiectau cyflawn, gosod mewnol, ac atebion wedi ei teilwrio ar gyfer amrywiaeth eang o gleientau yng Nghaerdydd, Abertawe, Rhondda Cynon Taf, Sir Gaerfyrddin, Caerffili ac ar draws Cymru, lledled y wlad. Mae’n Swyddfa yng Nghymru yn gweithredu o Gaerdydd ac mae wedi ei lleoli’n strategol I gymeryd meddiant o gwsmeriaid y rhanbarth I ddarparu gwasanaeth lleol dibynadwy cyflym. Mae ein peirianwyr yn hollol gymwysiedig, gwasanaethgar ac yn wirioneddol ddiffuant ynghlyn ar gwaith maent yn ei gyflawni a’r gwasanaeth maent yn ei ddarparu.

Welcome to JCW

JCW Energy Services is a Mechanical and Electrical building service provider, offering integrated planned preventative as well as reactive maintenance services across all property portfolios. JCW Energy Services understand the importance of maximising your system's up-time and our wealth of experience in the design, installation, service and maintenance of air conditioning and ventilation systems for retail, commercial, industrial, leisure and domestic premises.

We provide complete project management, installation, in house maintenance and tailored managed solutions to a broad range of clients in Cardiff, Swansea, Rhondda Cynon Taf, Carmarthenshire, Caerphilly and across Wales countrywide. Our Welsh office operates out of Cardiff and is strategically placed to take ownership of the region's customers to provide a fast, reliable, local service. Our engineers are fully qualified, accommodating and genuinely care about the work they conduct and the service they provide. 

YN NEWYDD I GYDYMFFURFIAETH YN Y GWEITHLE ? DARLLENWCH EIN CANLLAW FAN HYN  new to workplace compliance? READ OUR GUIDE HERE

YN NEWYDD I GYDYMFFURFIAETH YN Y GWEITHLE ? DARLLENWCH EIN CANLLAW FAN HYN

new to workplace compliance? READ OUR GUIDE HERE


Gwasanaeth Cynnal a Chadw Sustemau  Aer Dymheru

Cynnal a Chadw Ataliol Cynllyniedig HVAC

Mae ein peirianwyr yn darparu cynnal a chadw HVAC ar sail cynlluniedig ac adweithiol ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig yn genedlaethol. Rydym yn barhaus yn gwella ein methodoleg a’n harferion i sicirhau y cewch yr atebion gorau bosibl, cost effeithiol i’ch busnes. Mae tim symudol o beirianwyr hynod brofiadol a thechnegwyr ar gael 24/7, yn darparu amrywiaeth cynhwysfawr o wasanaethau cynhaliaeth cynnal a chadw ataliol i brofi offer trydanol. Rydym yn falch o’n gallu I gadw eich busnes yn gwbl weithredol gyda cyfraddau atgyweirio “tro cyntaf” uchel, a gwasanaeth cynnal mewnol I uniaethu a datrys materion potensial H.V.A.C. cyn iddynt godi.

Air Conditioning Maintenance Engineer

Air Conditioning Maintenance Services

HVAC Planned Preventative Maintenance

Our engineers deliver HVAC maintenance on both a planned and reactive basis across Wales and UK nationally. We continually refine our methodology and practices to ensure you get the very best, most cost-effective solution for your business. Our highly experienced team of mobile engineers and technicians are available 24/7, providing a comprehensive range of services from general HVAC preventative maintenance support through to electrical appliance testing.

We pride ourselves on keeping your business fully operational with high first-time fix rates and meticulous servicing to identify and solve potential HVAC issues before they arise


Gwasanaethau Gosod Aer Dymheru

Prosiectau Dylunio a Godod HVAC

Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad gosod sustemau VRV/VRF ar waliau, a nenfydau, a systemau awyru ac aer dymheru yng Nghymru ac ar draws y Ddeyrnas Unedig.

Beth sydd yn gwneud  ein gwasanaeth gosod sustemau awyru arwahan I’r gweddill, yw ein hymroddiad I’n clieintiaid, datblygu perthynas tymor hir, gyda tryloywder llwyr, gwerth a chyfarthrebu clir. Mae ein ethig gwaith yn gymwys i holl ardaloedd ein busnes, ac yn cynnig ansawdd uchaf o osodiadau aer dymheru, gwasanaeth, a chynnal a chadw, gyda phwyslais ar wasanaeth cwsmer.

CAD Design Air Conditioning Project Installation

Air Conditioning Installation Services

HVAC Design & Installation Projects

We have over 20 year's experience installing wall mount, ceiling mount, VRV/VRF systems and more complicated ventilation and air conditioning systems in Wales and UK nationwide.

What sets our air conditioning installation service aside from the rest is our commitment to our clients, developing long term relationships with complete transparency, value and clear communication. Our work ethic applies to all areas of our business offering the highest quality air conditioning installations, service and maintenance with an emphasis on customer service.


Ein Clientau | Our Clients

Aer Dymheru-Cynnal a Chadw - Astudiaeth Achos

The Ship | Plymouth

The Ship | Plymouth

Cliciwch yma.  I dddarganfod ynglyn a beth mae “ H.V.A.C.Maintenance Services ”yn ddarparu ar gyfer yr adeilad tra eiconig hwn ym Mhlymouth.

Air Conditioning Maintenance Case Study

THE SHIP | PLYMOUTH

THE SHIP | PLYMOUTH

Click here to learn about what HVAC Maintenance Services we provide to this very iconic building in Plymouth.


Partneriaid Busnes Gosod Aer Dymheru

Rydym wedi ymrwymo I dddarparu gwasanaeth safon cyntaf ac I osod cynnyrch o’r ansawdd gorau. Cefnogir yr ethos hon gan ein rhwydwaith partneriaid busnes.

Mae gennym berthynas hir a gwerthfawr gyda’n gwneuthurwyr sustem aer dymheru ac yn gallu gosod pob un or brif brandiau, megis Mitsubishi, Daikin, Toshiba, L.G., a llawer mwy. Fel gosodwyr sustemau aer dymheru profiadol, rydym yn falch o fod wedi ein cymeradwyo gan Mitsubishi fel “Diamond Quality Partner” golyga hyn ein bod wedi ymrwymo I ddarparu cynhyrchion o ansawdd, wedi eu gosod au cynnal gan beirianwyr profiadol, ardystiedig gan ddiwydiant. Gallwn gynnig gwarant I fyny i 7 mlynedd ar rannau aer dymheru oherwydd ein partneriaeth gyda hwn a gwneuthurwyr blaenllaw H.V.A.C. eraill.

Air Conditioning Installation Business Partners

We have long and valued relationships with our air conditioning system manufacturers and are able to install all of the major brands such as Mitsubishi, Daikin, Toshiba, LG and many more. As experienced air conditioning installers we are proud to be Mitsubishi Diamond Quality Partner approved, this means we have committed to providing quality products installed and maintained by industry certified and experienced engineers. We are able to offer up to 7 years warranty on air conditioning parts due to our partnership with this and other leading HVAC manufacturers.


Peirianwyr Uniongyrchol Gyflogedig

Defnyddiwn ein peirianwyr uniongyrchol gyflogedig ein hunain yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn caniantau hyblygrwydd, rheolaeth a mantais costau tros ein cystadleuwyr. Rydym yn parhau i fod ar gael i’n cwsmeriaid, ac yn ein galluogi i ymateb yn gyflym,ac  yn holl bwysig, i gyflawni  tra’n achosi y lleiaf o aflonyddwch i’ch gwaith dyddiol.

HVAC Directly Employed Engineers

Directly Employed Engineers

We only use our own directly employed engineers in Wales and UK nationwide. This allows us flexibility, control and a cost advantage over our competitors. We remain accessible to our customers allowing us to react quickly and, most importantly, to deliver while causing minimum disruption to your daily operation.


Wales HQ:
9 Lambourne Crescent
Cardiff Business Park
Llanishen
Cardiff
CF14 5GF

General enquiries: 0292 061 2703
mail: waleshelpdesk@jcwes.com

Registered in England No: 8831030. 
Registered Address: Unit 6, Deben Way, Melton, Woodbridge, Suffolk, IP12 1RS

Search for what you're looking for: